۳۴۲۴۸۰۰۰ - ۰۴۱

هیئت مدیره

ميزان مالکيت در سهام شرکت تاريخ عضويت در هيئت مديره زمينه هاي سوابق کاري تحصيلات/مدارک حرفهاي سمت نام و نام خانوادگي
(نماينده شخصيت حقوقي)
86.50% 1390/06/18 فني فوق ليسانس عضو و مديرعامل محمدشهبازنجفعليزاد
1398/08/06 فني فوق ليسانس عضو غيرموظف عبدالرحمن ارشدی صوفیانی
1394/12/19 مالی ليسانس رئيس هيئت مديره ناصر یکتن
1396/05/25 فني فوق ليسانس عضو غيرموظف حسن مطلب زاده خانمیری
1398/08/06 فني فوق ليسانس عضو غيرموظف  یوسف دادگر نوبریان