۳۴۲۴۸۰۰۰ - ۰۴۱

آرشیو

کسب مجوز مرکز آموزش بین کارگاهی شرکت موتورسازان تراکتورسازی ایران

کسب مجوز مرکز آموزش بین کارگاهی شرکت موتورسازان تراکتورسازی ایران

(2639)

کسب مجوز مرکز آموزش بین کارگاهی شرکت موتورسازان تراکتورسازی ایران

چهارشنبه 24 شهريور 1400
نمایش قدرت تراکتور سنگین

نمایش قدرت تراکتور سنگین

(7047)

نمایش قدرت تراکتور سنگین

سه شنبه 26 آذر 1398
ثبت و تایید شرکت موتورسازان بعنوان شرکت دانش بنیان تولیدی

ثبت و تایید شرکت موتورسازان بعنوان شرکت دانش بنیان تولیدی

(2308)

ثبت و تایید شرکت موتورسازان بعنوان شرکت دانش بنیان تولیدی

دوشنبه 20 اسفند 1397
انتخاب موتورسازان به عنوان صادرکننده نمونه استانی

انتخاب موتورسازان به عنوان صادرکننده نمونه استانی

(1925)

نتخاب موتورسازان به عنوان صادرکننده نمونه استانی

سه شنبه 6 آذر 1397
راه اندازی سیستم اطلاعاتی ثبت و گزارشات آزمون موتور

راه اندازی سیستم اطلاعاتی ثبت و گزارشات آزمون موتور

(1966)

راه اندازی سیستم اطلاعاتی ثبت و گزارشات آزمون موتور

سه شنبه 24 مهر 1397
راه اندازی سیستم جدید ردیابی محصول و قطعات

راه اندازی سیستم جدید ردیابی محصول و قطعات

(2324)

راه اندازی سیستم جدید ردیابی محصول و قطعات

سه شنبه 24 مهر 1397
بازسازی سالن تولید موتور

بازسازی سالن تولید موتور

(2221)

بازسازی سالن تولید موتور

سه شنبه 24 مهر 1397
بازدید هیئت اتیوپیایی از شرکت موتورسازان

بازدید هیئت اتیوپیایی از شرکت موتورسازان

(3131)

بازدید هیئت اتیوپیایی از شرکت موتورسازان

يکشنبه 26 آذر 1396
افتتاح خطوط جدید مونتاژ موتورهای دیزلی 3 و 6 سیلندر

افتتاح خطوط جدید مونتاژ موتورهای دیزلی 3 و 6 سیلندر

(2714)

خطوط جدید مونتاژ موتورهای دیزلی 3 و 6 سیلندر در شرکت موتورسازان در سال 1396 افتتاح گردید و مورد بهره برداری قرار گرفت.

يکشنبه 26 آذر 1396
انتخاب شرکت موتورسازان به عنوان صادرکننده نمونه استانی درسال 1395

انتخاب شرکت موتورسازان به عنوان صادرکننده نمونه استانی درسال 1395

(1654)

شرکت موتورسازان تراکتورسازی ایران در سال 1395 به عنوان صادر کننده نمونه انتخاب و مورد تجلیل قرار گرفت.

يکشنبه 26 آذر 1396